امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حقوق نوع دوستی
#1
حقوق نوع دوستي The right of Humanitarian Assistance
حق بر كمك بشر دوستانه آنچه كه بنظر در حقوق داخلي ميتوان براي آن تقريباً معادلي يافت كه عنوان بدان داده است قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و مجروحين و رفع مخاطرات جاني مصوب 27/3/54 است.
اين حق شامل افراد براي تقاضاي كمك بشر دوستانه در مواقعي كه قرباني حوادث اضطراري اعم از طبيعي و ساخته بشر گرديده و بقاي آنها در معرض مخاطره قرار گرفته و از تامين نيازهاي اساسي خود محروم شده‌اند و هم حق سازمانهاي بين المللي صالح براي ارائه كمكهاي بشردوستانه، وقتي اوضاع و احوال مانع تقاضا توسط قربانيان شود.
مسلماً در وهله اول با توجه به تكاليف دولتها در قبال اتباع و سكنه، مسئوليت اوليه براي مراقبت از قربانيان حوادث اضطراري بر عهده آنان است. ليكن در صورتي كه قادر يا مايل به ارائه كمك نباشند در آن صورت به سازمانهاي بين المللي و ملي صالح در اين زمينه مثل كميته صليب سرخ، كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان و يونيسف و سازمان بهداشت جهاني اجازه ارائه كمك به نيازمندان را داده و انجام اين امر را تسهيل نمايند.
تعريف: هيچيك از اسناد حقوق بشر آنرا تعريف نكرده‌اند.
ليكن شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 688 در 5 آوريل 1991 اين حق را مورد تاييد قرار داد. شورا در بند 3 سند مزبور، اصرار مي‌كند كه عراق اجازه دسترسي فوري سازمانهاي بين المللي بشر دوستانه را به كليه افراد نيازمند كمك در كليه نقاط عراق بدهد و تسهيلات لازم براي عمليات آنها را فراهم نمايد به اين ترتيب شوراي امنيت در يك وضعيت اضطراري خاص كه وضع اَسُفبار آوارگان عراقي صلح و امنيت بين المللي در منطقه را مورد تهديد قرار داده است. اقدام به شناسائي حق بر كمك بشر دوستانه مي‌نمايد.
در قطعنامه 687 نيز ممنوعيت خريد و فروش با عراق بجز تجهيزات بهداشتي و داروئي مي‌دانند. (بند 20 و24)
در قطعنامه 1472 كه عمده ترين مبحث در مورد كمكهاي انسان دوستانه است و برنامه نفت در برابر غذا را پايه گذاري نموده است.
حق بر كمك بشر دوستانه را مي‌توان از برخي حقوق اساسي بشر از حيث اجراي آنها استنباط كرد. در واقع در مواقع نقض يا محروميت گسترده از اين حقوق اساسي تضمين رعايت و اجراي آنها، مستلزم ارائه كمكهاي بشر دوستانه و تكليف دولت مربوطه به قبول و ارائه اين كمك‌هاست.
هدف اصلي كمك بشر دوستانه كاستن آسيب پذيري قربانيان از طريق تامين نيازهاي حياتي آنها به غذا، سرپناه، دارو، خدمات پزشكي و تامين امنيت آنها بعنوان مثال از طريق ايجاد مناطق امن است انجام عمليات امدادي بشر دوستانه در شرايط جنگ داخلي در سرزمين يك دولت بمنظور كمك به آوارگاني كه در آن كشور به سر مي‌برند بسيار دشوار است به ويژه وقتي كه افزايش آسيب پذيري غير نظاميان يك روش جنگي و از اهداف متخا صمین باشد چنانكه سياست پاكسازي قومي از اهداف جنگ صربها در بوسني هرزگوين بود.
در حقوق بين الملل بشر دوستانة قابل در مخاصمات مسلحانه به ويژه مخاصمات مسلحانه بين المللي حق بر كمك بشر دوستانه به طور غير مستقيم براي گروه‌هاي مختلف قربانيان جنگ شناخته شده است وفق ماده 3 مشترك كنوانسيونهاي ژنو متعاهدين ملزمند كه در مورد مخاصمات مسلحانه غير بين المللي كه در سرزمين آنها روي مي‌دهد با اشخاصي كه در مخاصمه‌ها شركت فعالي ندارند از جمله اعضاي نيروهاي مسلح كه سلاح خود را به زمين نهاده‌اند و كساني كه به دلايلي چون بيماري، جراحت، اسارت، ديگر در جنگ شركت ندارند در كليه شرايط رفتار انساني داشته باشند، بدون تبعيض از حيث نژاد، رنگ، مذهب يا عقيده، جنسيت وغيره ماده (2) 18 پروتكل 2 الحاقي به كنواسيونهاي ژنو دول طرف اين پروتكل را چنانچه از متخاصمين جنگهاي غير بين المللي باشند ملكف مي‌نمايد كه در صورت فقدان ملزومات اساسي براي بقاي غير نظاميان از قبيل مواد غذايي و دارويي و عمليات امدادي صرفاً بشر دوستانه را اجرا نموده يا بپذيرند، اين تعهد حقوقي كه محدودكننده حاكميت دولتهاست نيست. عمليات امدادي بشر دوستانه در حق غير نظاميان حتي آن عده كه در منطقه تحت كنترل شورشيان به‌سر مي‌برند اعمال مي‌گردد.
پيشنهاد ارائه كمك بشر دوستانه از سوي اشخاص ثالث اعم از آنكه از سوي سازمانهاي بين المللي داراي اهداف بشر دوستانه به عمل آمده باشد يا از طرف يك دولت، در مواردي كه حكومت مربوطه قادر به ارائه كمك نباشد مداخله در امور داخلي دولت ديگر محسوب نمي‌شود. ديوان بين المللي دادگستري از قضيه نيكاراگوئه بيان داشت «هيچ ترديدي نمي تواند وجود داشته باشد كه ارائه كمك دقيقاً بشر دوستانه به اشخاص يا نيروها در كشور ديگر را، ارتباط يا اهداف سياسي آنها هرچه باشد، نميتوان مداخله غير قانوني يا بهر نحو ديگر مغاير حقوق بين الملل تلقي نمود.
شوراي امنيت در اين راستا مي تواند با توسل به فصل ششم توصيه يا فصل هفتم اقداماتي را انجام دهد.
ارائه كمك بشر دوستانه بايد بر طبق 1- اصول انسانيت 2- بي طرفي 3- عدم جانبداري 4- با رضايت دولت مربوطه و اصولاً بر مبناي تقاضاي آن دولت صورت پذيرد و حاكميت، تماميت ارضي و وحدت ملي دولتها محترم شمرده شود.
بحثي كه مطرح مي‌گردد اين است كه تفاوت مداخله بشر دوستانه و كمكهاي انسان دوستانه چيست؟ چون در هر دو قدر مشترك كمك به حفظ جان اتباع خود يا اتباع دولتهاي ثالث است ليكن در كمكهاي انسان دوستانه استفاده از زور كه عنصر اساسي مداخله بشر دوستانه است، وجود ندارد.
و علي اي حال اين عنصر نيز ممكن است از بين برود اگر شوراي امنيت تشخيص دهد كه ممانعت از رسيدن كمكها به دست نيازمندان در كشور مربوطه به حدي است كه صلح و امنيت بين المللي را مورد تهديد قرار مي‌دهد. در واقع اين وضع در مورد سومالي پيش آمد فقدان حكومت مركزي جنگ داخلي، عدم امكان اجراي نظم و قانون توسط مقامات محلي مشكلات مربوط به تحويل كمكهاي بشر دوستانه به مردم غيرنظامي كه بقايشان در معرض مخاطره بود از جمله غارت و چپاول محموله‌هاي امدادي كه عمليات امدادي متوالي را با شكست مواجه نموده بود موجب گرديد كه شوراي امنيت تحويل كمكهاي بشر دوستانه و توزيع آنها ميان نيازمندان را با مداخله نيروي مسلح تضمين نمايد. قطعنامه 767 شورا ارائه كمكهاي بشر دوستانه در سومالي را عنصر مهم مالي شورا براي اعاده صلح و امنيت بين المللي در منطقه تلقي مي‌نمايد و سرانجام شوراي امنيت به موجب قطعنامه 794 با اقدام بر طبق فصل هفتم منشور، به دبير كل و دول عضو همكاري كننده براي اجراي پيشنهاد دولت امريكا اجازه مي دهد كه با استفاده از كليه وسايل لازم از جمله با توسل به زور محيطي امن را براي عمليات امدادي بشر دوستانه در سومالي ايجاد نمايند.
به شوراي امنيت در قطعنامه‌هاي متعددي درخواست تحويل بدون درنگ محموله هاي امدادي را به غير نظاميان سارايو و ساير نقاط بوسني هرزگوين مي‌نمايد.
گرچه استفاده از نيروي مسلح براي تحقق اهداف بشر دوستانه صورت گرفته است اما بدون احراز تهديد بر صلح و با نقض صلح و در اقدام بر طبق فصل هفتم منشور، مداخله بشر دوستانه توسط شوراي امنيت امكان پذير نخواهد بود.
تضمين كمك رساني بشردوستانه:
بموجب بند 3 ماده 8 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي «هدايت عمومي حملات بر ضد كاركنان تاسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه اي كه در كمك رساني بشر دوستانه يا ماموريتهاي حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به كار گرفته مي‌شوند، مادام كه آنها از حمايتي برخوردارند كه به غير نظاميان يا اهداف غير نظامي به موجب حقوق بين الملل منازعات مسلحانه داده شده است.»
بنابراين دستور حمله يا حمله به موارد وسايل نقليه كمكهاي بشر دوستانه جنايت جنگي تلقي مي‌گردند.
پاسخ
#2
جالبه
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن های دوستی در روابط بین الملل fardin.84 0 283 19-10-2017, 02:10 PM
آخرین ارسال: fardin.84

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان