اطلاعیه انجمن: قوانین انجمن
09-15-2012, 09:43 AM
قوانین انجمن
لطفا در ارسال نظرات و مطالب حتما به موارد ذیل توجه نمایید :

1 :هر شخص تنها نظرات خود را ابراز و تحت هر شرایطی از توهین به دیگران خودداری نماید.
2 : از توهین به هر استاد و یا نظریه پردازی بخصوص مقامات رسمی و دولتی جدا خودداری نمایید
یافتن تمامی ارسال های این کاربر